Valgprogram 2015-2019

→ HVA ER GRØNN POLITIKK?

→ TRYGG OPPVEKST FOR STERKE TRYGGE INDIVIDER.

→ HELSE, FOREBYGGING OG OMSORG.

→ LANDBRUKET I LEVANGER.

→ NÆRINGSLIV.

→ SOLIDARITET OG ETISK HANDEL.

→ LEVANGER SOM FOREGANGSKOMMUNE FOR MILJØET.

→ ØKONOMISK ANSVAR.

logogronne1

Miljøpartiet De Grønne er både et politisk parti og en del av en internasjonal sosial bevegelse. Med våre listekandidater i Levanger kommune vil vi arbeide vi for en mer medmenneskelig kommune i balanse med naturen rundt oss.

logogronne1

HVA ER GRØNN POLITIKK?

Dagens politikere er forvaltere av fremtida og fremtida har meninger som fortjener å bli hørt. Derfor er grønn politikk basert på solidaritet med en levende planet og alt liv på jorda i dag og i framtiden.  Miljøpartiet De Grønne i Levanger setter samspillet mellom mennesker, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha en kommune som tar ansvar og gir barn og unge gode oppvekstvilkår, bevarer landbruket og grønne områder, og som også tar vare på og utvikler samfunnet. Vi vil ha en klimasmart kommune som legger til rette for at innbyggerne skal kunne ta gode valg og legge til rette for gründere og nyetableringer.

De Grønne mener det er uansvarlig at problemene og kostnadene veltes over på fremtidige generasjoner. Derfor har vi et ansvar for å forvalte alt vi omgir oss med på en god måte. Omstilling til et grønt samfunn betyr at vi tar positive skritt fremover med utgangspunkt i det vi vet om naturressurser og samspill i naturen.

logogronne1

TRYGG OPPVEKST FOR STERKE TRYGGE INDIVIDER

Levanger kommune skal bidra til å gi våre barn og unge en trygg og god oppvekst. Derfor ønsker vi skoler og barnehager ser barn og unge som individer og gjør dem i stand til å mestre livet her og nå i tillegg til å ruste dem for fremtiden. I vårt møte med disse institusjonene legges mye av vår måte forstå verden på, derfor er det viktig at skolen evner å møte dem med en raus og god holdning. Det gjøres allerede mye bra i kommunen vår, men vi ønsker et prøveprosjekt med pedagogiske miljøterapeuter inn i dagliglivet ved grunnskolene. Dette fordi vi vet at mange syns skolehverdagen er vanskelig av ulike årsaker og fordi vi ønsker at læreren skal få bruke tiden sin på nettopp det å være lærer.

De Grønne vil at barn og unge skal få større mulighet til å velge valgfag og mellom teoretisk og praktisk opplæring. Vi vil at mer læring skal skje ute i naturen og syns det er en stor gevinst å hente i et folkehelseperspektiv med tanke på fysisk aktivitet. Videre ønsker vi at skole og barnehage tar læringsforskjeller på alvor og at barna tidlig får mulighet til å mestre disse for bedre læring.

Levanger MDG vil:

  • Innføre pedagogiske miljøterapeuter for at barn og unge skal bli møtt i skolen tilstrekkelig måte, legge til rette for mestring både sosialt og faglig for å bremse mulig negativ utvikling, da det kan gi livslange konsekvenser.
  • Vi vil at kommunen skal legge til rette for utprøving av undervisning i livskunnskap: Gi barna kunnskap om både selvregulering og hvordan gode relasjoner kan bygges og vedlikeholdes. Ved å åpne for utprøving av livskunnskap på timeplanen i form av forskningsprosjekt i barneskolen fra 5-7 trinn.
  • Barnehagen skal være en arena for lek og sosial trening. Empati, språkutvikling og læring skal utvikles gjennom lek og gode rollemodeller. Vi ønsker mindre bruk av ufaglærte i barnehagen da mye av barnas livsgrunnlag legges her.
  • At alle skoler og barnehager i Levanger skal arbeide med ”Grønt Flagg” eller tilsvarende opplegg som kombinerer miljøpedagogikk og praksis.
  • Styrke kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet ellers, blant annet ved at elevene får utføre samfunnsnyttige oppgaver som ledd i undervisninga. Videre ønsker vi at elevene får mer læring i grønne klasserom: ute i naturen i kombinasjon med fysisk aktivitet.
  • Legge til rette for at barn og unge skal få større mulighet til å velge valgfag og mellom teoretisk og praktisk opplæring.
  • At kommunen oppretter et ungdomshus med eget styre bestående av ungdommer selv, både for å styrke demokratisk opplæring og tilrettelegge for aktiviteter og relasjonsbygging. Vi ønsker også at et miljøteam kan jobbe forebyggende med ungdomsmiljøet i Levanger spesielt rettet mot psykisk helse og livsmestring.

logogronne1

HELSE, FOREBYGGING OG OMSORG

De Grønne Levanger ser helsepolitikken i sammenheng med andre politikkområder og vi ønsker en føre-var politikk. Det er viktig å legge vekt på å fremme god helse og forebygge sykdom også ved å redusere forurensning, fremme sunn mat og legge til rette for daglig mosjon. Videre ønsker vi et større fokus på psykisk helse og pårørende.

Vi vil sette pasienter og brukere av helsetjenester i sentrum, sikre god medisinsk behandling, habilitering og rehabilitering samt gi bedre kunnskap om mestring av egen sykdom. MDG Levanger ønsker dessuten en god og verdig omsorg for alle pleietrengende, uansett alder og uansett om vedkommende bor i egen bolig, i et bofellesskap eller på institusjon.

Levanger MDG vil:

  • Stimulere til sunn balansert livsstil og forebygging av sykdom, blant annet gjennom økt satsing på Frisklivssentralen.
  • At Levanger skal bli en sertifisert Livsglede-kommune innen 2017. Det innebærer at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser det stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for det enkelte menneske. Arbeidet skal utløse frivillighet og engasjement.
  • Støtte arbeid som fremmer møter på tvers av generasjoner.
  • Styrke avlastnings- og støttetilbud for pårørende til mennesker med demenssykdom og andre tilstander som medfører stor omsorgsbelastning for pårørende.
  • Intensivere bekjempelsen av rusmisbruk gjennom å tilrettelegge for sunne aktiviteter for ungdom gjennom blant annet eget ungdomshus og miljøarbeid blant ungdom i skolen.
  • Styrke ansattes posisjon i kommunehelsetjenesten med større stillingsprosent for de som ønsker det, samt tilby videreutdanning og opplæring.

logogronne1

LANDBRUKET I LEVANGER

Vi mener at Norge skal være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere her i landet. Til dette trengs minst like mange bønder som i dag. Det er avgjørende med et globalt blikk på matpolitikk med tanke på klimaendringene som pågår. Konvensjonelt landbruk baserer seg på bruk av kraftfor som inneholder soya fra Brasil hvor regnskogen stadig blir mindre. Dette påvirker også klimaet i Levanger. Mellom syv og åtte prosent av klimagassutslippene i Norge kommer fra jordbruket. FNs klimapanel advarer også om at matproduksjonen i verden vil synke i årene som kommer, samtidig som etterspørselen vil øke.

Vi vil legge til rette for et landbruk basert på naturens premisser som kan begrense de dramatiske klimaendringene som pågår. Vi ønsker økt dyrevelferd og det er av stor betydning at bønder får vesentlig bedre inntekt. MDG ønsker å legge til rette for gårdsutsalg og marked som vil minske avstanden mellom bonde og forbruker.

Levanger MDG vil:

  • Arbeide mot en nullvisjon for nedbygging av matjord. Svært tungtveiende samfunnsinteresser med klimagevinst eller behov på gården må være eneste unntak.
  • At minst 50% av matvarene kommunen kjøper i 2017 skal være størst mulig grad lokalproduserte og helst økologiske.
  • Arbeide for systematisk og økt bruk av lokale utmarks- og beiteressurser.
  • Legge til rette for mer gårdsutsalg, kolonihager, skolehager samt andre former for matproduksjon i Levanger.

logogronne1

NÆRINGSLIV

MDG Levanger vil at menneskets skaperkraft og engasjement skal utgjøre drivkraften i økonomien. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller derfor en sentral rolle i vår næringspolitikk.

Vi vil gjøre det lettere å starte og drive små foretak, blant annet ved å differensiere arbeidsgiveravgiften etter virksomhetens størrelse, redusere byråkrati og styrke det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende. Slik vil vi fremme entreprenørskap, motvirke eierskapskonsentrasjon og skape rom for nye virksomheter.

Levanger MDG vil:

  • Legge til rette for videreutvikling av Levanger kommune. Kommunen må være villig til å kjøpe opp gårder som står helt eller delvis tomme og ha en strategi for å fylle dem med levedyktige virksomheter og bygge opp merkevaren trehusbyen som Cittaslow.
  • Satse på å etablere en klynge av grønne næringsbedrifter.
  • Styrke eksisterende tilbud fra kommunen til gründere og innovative virksomheter.

logogronne1

SOLIDARITET OG ETISK HANDEL

Vi har et ansvar også for våre medmennesker som bor i andre deler av verden enn Levanger. Allerede er mange alvorlig rammet av klimaendringene og derfor vil vi etterstrebe etisk handel, fordi at bedriftene behandler menneskene som arbeider der bedre. Vi ser at Levanger kan ha stor betydning for mange som i dag arbeider under uverdige forhold.

Levanger MDG vil:

  • Arbeide for økt bevissthet omkring etisk forbruk i all kommunal virksomhet.
  • At Levanger Kommune skal vektlegge rettferdig handel, for eksempel gjennom fairtrade sertifisering.
  • At Levanger slutter seg til Klimaalliansen av europeiske kommuner og regnskogfolk og jobber opp mot at samarbeidsbedrifter skal en del av miljøfyrtårn-sertifiseringen.
  • At flere av grunnskolene i Levanger oppretter vennskapsforbindelser med skoler i et utviklingsland, og at kommunen søker å gjøre det samme med en kommune i et utviklingsland.

logogronne1

LEVANGER SOM FOREGANGSKOMMUNE FOR MILJØET

Det mangler ikke på fagre løfter og planer for miljøet i Levanger. I 2002 ble det for eksempel vedtatt en plan om å kutte klimagassutslippene kraftig innen 2010 – i stedet har de fortsatt å øke. I 2009 ble det vedtatt enda en klimaplan, men den har støvet ned. Vi vil være det partiet i kommunestyret som setter miljøet først og forlanger at ord skal følges av handling slik at målene fram til 2020 oppnås.

Levanger MDG vil:

  • Sørge for at fortau, gang- og sykkelveger i Levanger er trygge og framkommelige til alle årstider.
  • Videre utbygging og tilrettelegging for gang og sykkelveier, også til Åsen og Skogn.
  • At kommunen arbeider for at minst 50 bedrifter i Levanger skal være sertifiserte som Miljøfyrtårn innen 2018.
  • At Levanger skal ha en miljøvernsjef, eventuelt i delt stilling med en annen etat.
  • At Levanger skal være klimanøytral kommune fra 2020.
  • Ha en vedtekt på at alle nye kommunale bygg skal bygges etter passivhus-standard.
  • At Levanger skal bli en Green Nudge kommune med en egen nudge-komité for å utrede potensialet for nudging, utforme tiltak og søke prosjektmidler. Green nudging (eller grønn dulting) omhandler å legge til rette for ønsket atferd i en mer miljøvennlig retning.
  • Styrke bybusstilbudet i Levanger ved enklere betjening, opplysning om tilbudet samt flere avganger senere på lørdag. Videre ønsker vi at bybussens ruter blir utvidet.
  • Støtte opp om utstyrssentral for barn og unge slik at sosioøkonomisk bakgrunn ikke er til hinder for deltakelse i aktiviteter.
  • At Levanger kommune skal lage et årlig regnskap for klimagassutslippene internt i kommunen, og hvordan kommunens virksomhet påvirker klimagassutslippene på jorden.

logogronne1

ØKONOMISK ANSVAR

Levanger kommune har høy gjeld. Hvis renta stiger vil gjeldsbyrden i betydelig grad innskrenke kommunens handlefrihet.

Levanger MDG vil:

  • At kommunen i kommende valgperiode ikke skal ta opp lån til nye større byggeprosjekt, men tvert imot betale ned på gjelda.
  • Ikke gi løfte om å fjerne eiendomsskatten i kommende periode. For De Grønne er det viktigere å opprettholde og styrke velferdstilbudet samtidig som gjelda blir redusert.